Att säkerställa så att alla tävlar på samma villkor är viktigt för oss. Därför införde vi under 2015 både slumpmässig och selektiv drogtestning. Läs mer om vår drogpolicy nedan.

Steg 1: Urval och kallelse

1.1 Urval och kallelse

Tävlingskommittén avgör vilka idrottsutövare som ska testas och urvalet kan ske på tre sätt: slumpmässigt, efter placering eller namngiven utövare.

När du kallas till en dopingkontroll ska dopingfunktionären legitimera sig. Du är därefter skyldig att följa dennes anvisningar. För att säkerställa din identitet är det bra om du visar godkänd legitimation. Funktionären ska informera dig om dina rättigheter och skyldigheter och därefter be dig skriva under kallelseblanketten och ge dig en kopia.

1.2 Ständig uppsikt

Du är skyldig att vara under ständig uppsikt av en funktionär från kallelseögonblicket till dess kontrollen avslutas. Efter kallelsen ska du så snart som möjligt inställa dig till kontrollstationen, där din ankomst noteras i ett protokoll.

Du har rätt till att ta med dig en valfri person som förtroendeman till kontrollstationen, där får du också mer information om proceduren.

Step 2: Provtagningen

2.1 Provtagning

När du är klar att lämna ett urinprov väljer du ett uppsamlingskärl. Det ska finnas flera att välja mellan.

Kontrollera att den förpackning du väljer är obruten och att kärlet är helt och rent.

För att undanröja möjligheten till manipulation lämnar du urinprovet under överinseende av en funktionär av samma kön som du. Funktionären ska oförhindrat se urinen lämna kroppen. Om möjligt ska du tvätta händerna noggrant
före provlämnandet.

När du lämnat tillräcklig mängd ska du ha provet under ständig uppsikt tills det är förseglat.

Modifieringar i rutinen kan göras för minderåriga och idrottsutövare med funktionshinder.

2.2 Fördela provet

Välj en förpackning med två flaskor att fördela provet i. Det ska finnas flera förpackningar att välja mellan. Kontrollera att den förpackning du väljer är obruten och att flaskorna är hela och rena. Kontrollera också att numren på förpackning och flaskor överensstämmer.

Fördela själv den lämnade urinen i B-respektive A-flaskan enligt funktionärens anvisningar.

Därefter förseglar du flaskorna. Funktionären får endast hantera ditt prov då du själv ber om hjälp med något. Flaskornas nummer noteras i protokollet.

2.3 Kontroll av urinprovets kvalitet/mängd

Dopingfunktionären tar några droppar urin från uppsamlingskärlet för att kontrollera att urinen uppfyller laboratoriets krav för analys.

Om urinen har för låg koncentration/för liten mängd måste du lämna ett nytt prov som ska uppfylla laboratoriets krav.

2.4 Dina mediciner

Uppge allt bruk av läkemedel, vitaminer, mineraler och andra kosttillskott som du intagit de senaste sju dagarna. Uppgifterna noteras i protokollet.

Din rätt till integritet gentemot andra närvarande måste iakttas. Du kan välja att själv skriva uppgifterna på ett papper som sedan funktionären överför till protokollet.

2.5 Skriv under

Läs noga igenom och skriv under protokollet.

Har du några kommentarer att framföra angående genomförandet, kan du få detta noterat i protokollet. Med din namnteckning godkänner du hela proceduren och försäkrar att de nedtecknade uppgifterna är korrekta.

Funktionären ger dig en kopia av protokollet och du är därmed färdig med kontrollen. Spara denna kopia åtminstone tills du får analyssvaret!

Step 3: Analys och Provresultat

3.1 Hanteringskedjan

När du har lämnat kontrollstationen fyller funktionärerna i en blankett (chain of custody) som kommer att visa hur provet hanterats, och av vem, tills det anlänt till laboratoriet.

3.2 Transporten

Provet, en kopia av chain of custody-blanketten och laboratorieremissen av protokollet packas därefter och transporteras i ett spårbart system till laboratoriet.

På laboratorieremissen framgår inte deltagarens namn. Laboratoriet vet alltså inte vems prov som analyseras.

Originalprotokollet skickas till Livtjänst Sverige AB.

3.3 Analysen

Provet analyseras av ett WADA ackrediterat eller godkänt laboratorium.

Laboratoriet kontrollerar att provet inte skadats eller manipulerats under transporten och att laboratorieremisserna och chain of custody-kopian stämmer överens med levererade prov.

Därefter analyseras A-provet.

Om A-provet innehåller någon otillåten substans, har du rätt att begära analys av B-provet under förutsättning att deltagren själv betalar analyskostnaden. Deltagren har då möjlighet att själv närvara på laboratoriet.

3.4 Provsvaret

Oavsett analysresultat får du ett skriftligt svar från Toughest hemskickat till den adress du har uppgivit på protokollet. Räkna med att det tar ca tre-fem veckor.

Om ett analysresultat är positivt, d v s visar spår av något dopingmedel, riskerar du att bestraffas med avstängning. Ärendet utreds i så fall av Toughest, som avgör om det ska anmälas till bestraffning. En eventuell överklagan avgörs av Toughest. Deltagaren har möjlighet att yttra sig inför varje beslut.

Toughest dopingkontroller är certifierade i enlighet med WADA World Anti-Doping Code och tillhörande obligatoriska standarder samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

Dokumentation

De tuffaste kakorna i världen

Denna sida använder kakor för att ge dig den bästa användarupplevelsen samt för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Utan kakor kommer visst innehåll och funktionalitet inte att fungera enligt förväntat. Vi värdesätter din integritet och försäkrar att din data hålls säker. Läs gärna mer om vår integritetspolicy.

✓  Acceptera kakor

Fler alternativ